O ACML (Laboratorium Mediów Społeczności Dorosłych)
Projekt ACML będzie wspierał osoby dorosłe w zdobywaniu i rozwijaniu wysokiej jakości umiejętności i kluczowych kompetencji w mediach społecznościowych, aby stawić czoła wyzwaniom transformacji społecznej i zwiększyć ich odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z technologii cyfrowej. Społeczne laboratoria medialne (ACML) stają się znaczącymi katalizatorami w napędzaniu wiedzy i innowacji, zmniejszając kulturową przepaść cyfrową.
Nasz projekt rozwinie wspólne wysiłki angażujące instytucje akademickie, media i organizacje technologiczne na rzecz edukacji dorosłych i wzmacniania pozycji dorosłych.
ACML stworzy postać „tutora umiejętności korzystania z mediów społecznościowych”, promującego aktywne zaangażowanie dorosłych wobec dzieci, osób starszych i dorosłych o niskich kwalifikacjach. W związku z tym nasz projekt poprawi zrozumienie ludzi korzystających z mediów cyfrowych, kształcąc wybraną grupę dorosłych na „tutorów umiejętności korzystania z mediów społecznościowych” i przyczyniając się do zaspokojenia codziennych wymagań nowych mediów i usług cyfrowych.
Co więcej, nasz projekt wdroży innowacyjne praktyki uczenia się (zintegrowane nauczanie treści i języka, partycypacyjne nauczanie online, uczenie się społeczne) i przyczyni się do wdrożenia skutecznego pozaformalnego i nieformalnego środowiska edukacyjnego.

Podsumowanie wykonawcze
Niniejszy raport przedstawia kompleksową panoramę wyników uzyskanych w wyniku przeglądu szeregu elementów, które obejmują ankietę mającą na celu ocenę jakości kursu pilotażowego Digital Media Laboratories; przegląd komentarzy pozostawionych przez ekspertów i partnerów na platformie klasowej ACML Digital Media Laboratories; na analizie kompetencji zdobytych w trakcie kursu z wykorzystaniem danych z ankiety przeprowadzanej przed kursem, które porównuje się z pytaniami po kursie przedstawionymi w ankiecie kursu pilotażowego Digital Media Laboratories, a także na podstawie przedstawionych standardowych statystyk i dostarczonych danych przez Moodle oraz na temat oceny kursu.

Głównym celem tego raportu jest przedstawienie szerokiego przeglądu osiągnięć kursu, a także informacji zwrotnej przekazanej przez uczestników i facylitatorów poprzez wypisanie przedstawionych przez nich osiągnięć, a także przedstawienie strategii i sugestii zawierających rekomendacje w celu udoskonalenia i udoskonalenia przyszłych wydań tego kursu.